Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 AFSCHEIDS-REDE

Oordeelsdag , in welke alle menfchen zullen verfchnnen voor den Rechterftoel van Jezus Christus, als zijnde die man, die God gefteld heeft, om het geheele, bijkans taüelooze nakomeiingfehap van Adam, rechryaerdiglijk te oordeelen: — dan , wil de Apostel zeggen, dan o Thesfalonikers! zal onze Hoop ia ulie» den vervult worden, — dan zal onze blijdfchap vermeerderen tot een verzadiging van vreugde, — en onze Kroone des Roeras omtrend ulieden vergrooten tot eene zegepralende Heerlijkheid, wanneer gijlieden tot den einde toe met ons getrouw blijft en wij als dan in den jongften aller dagen, voor onzen Heer Jezus Christus fhande , ulieden als onze onderwijzelingen zullen kunnen befchouwen en met blijdfchap tot den Richter van Hemel en Aarde zeggen, ziet Heer! Tiier zjn wij, als uwe Dienaar en, — en hier zijn Zij, die gij ons ter onderwijzing en opbouwing gegeeven hebt. —

II. Na dat de Apostel nu deeze treffende betuiging omtrend de Thesfalonifche Gemeente gedaan heeft, voegt hij 'er deze nadere bevestiging bij, Want gij zijt onze Heerlijkheid en Blijdfchap. — Wanneer er tusfehen een Leeraar en een Gemeente een oprechte liefde plaats heeft, —- wanneer de Leden gaarne de Lesfen en onderwijzingen huns Leeraars hooren, en dit toonen door de onderlinge bijeenkomften niet na te laaten, — ja wanneer daar uit voortvloeit eene wezenlijke weerkeerige eeRftemmigheid, verbeetering en volmaaking in het goede, dan is zulk een Gemeente de heerlijkheid en blijdfchap van hunnen Leeraar, — en weerkeerig de Leeraar de heerlijkheid en blijdfchap voor zijne Broederen en Zusteren, voor de Leden zijner Gemeente. — Ten dezen opzichte nu konde Paulus en zijne Medearbeiders de Thesfalonikers hunne heerlijkheid en blijd,

fchap

Sluiten