is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen en bedestonden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

LEERREDE o rta HET

alle door het Geloof, werkzaam zijn geweest, omtrent de Godlijke beloften, — gezien hebben op de heugelijke Dagen des Nieuwen- Verbonds, Jezus <als de Mesfhs vereerd en in dat geloof, in hoope op een Zalige ervenis, blijmoedig geftorven zijn. —

Deze Geloovige, gewichtige en veel betekenende Perzoonen , —- deze Roemruchtige voorbeelden, benevens alle, die onder het Oude Verbond in geloof en Godzaligheid werkzaam zijn geweest, worden hier, als de Vaderen der omzwervende Hebreeuwen , onder de benaaming van Ouden, Voorgeftelt; — terwijl de Apostel in mijn Tweede Deel

II. Verklaart, dat Zij getuigenis bekoomen heb'

ben. Het Grondwoord zegt eigenlijk, — door

een getuigenis goedgekeurd te worden. — Zulk een goedkeuring nu hebben zeker de opgetelde Geloofshelden genooten, — en in hun Leven, en in hun Dood, en, — zullen dit in volmaaktheid erlangen, na den afloop der Eeuwen. — , Tegenwoordig zal ik niet breedvoerig aantoonen, waarin deze Goedkeuringen Gods wel beftaan hebben : deie Taak zoude op zich zei ren den gewoonen tijd eenei Godsdienst oefening behoeven. — In 't gemeen dan zeggen wij, dat God daar door aan den Ouden een goedkeurend getuigenis heeft gegeeven, —door hunne pogingen te zegenen en hen, met het oprichten van een Zegenrijk Verbond met hun en hun nakroost, voor zijne ■ Kinderen te verklaaren en als Bondgenooten aan te neemen, door hun Geloof en Godzaligheid te verfterken en hen langs hoe meer levendige en troostvolle Uitzichten te vergunnen op de Dagen des Nieuwen Verbonds, — door hen in den Dag der Tegenfpoed op te beuien en te verkwikken; — door hen Zegenrijke Verlosfmgen en wonder weldadige Uitkomsten te doen erlangen; — Ja door hen op

eene