is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzaame en vertroostende gedachten, opzichtelyk 'smenschen dood.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i88 Het recht gel-ruik

paard zyns vlekken? en by voege 'er by: alzoo zult gy lieden konnen goed doen die geleerd zyt kwaad te doen.

Over deeze uicneemende moeilykheid van dit allerbelangrykst Huk, voor de geene die de Goddelyke Genaade werking, meermaalen weigeren aan te neemen, en hunne bekeering; van den eenen tot den anderen tydt uitftellen, moeten wy ons des te minder verwonderen, om dat de zonde dus doende niet alleen vermeenigvuldigen, de kwaade hebbelykheeden toeneemen en derker worden, maar om dat men dus ook van tydt tot tydt meer onvatbaar word voor de gewoone invloed van Gods Woord en Geest, die ter onzer zcedelyke verbeetering genaadiglyk aan ons verleend word: even gelyk iemand die, by de ingang van eenen weg, eene luide en waarfchouwende femme hoorde, maar die des niet teegenftaande op dezelve voortgaat, die ftemme ook minder hooren zal, namaate hy zich daar van al verderen verder verwyderr, tot dat hy ten laasten by. kans geheel niet meer hooren kan. Maar wanneer de gewoone Genaade middelen ten onzen opzichte haar kracht verlooren hebben, wat reeden hebben wy dan om na het verwaarloozen van Gods langmoedigheid en goedertierenheid, op een meer byzondere en buiten gewoone Genaade te hoopen ? moet zoo iemand niet veel meer vreezen, dat God hem aan zich zeiven, en, het oordeel vanj verblindirg en verharding zal

over