Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 LEERREDEN

dan onze erkentenis jegens onzen Hemelfchen Vader verwaarloozen, en ons zeiven veriteeken van eene aanleiding, om in kennis en deugd

te vorderen.

Dit fluit egter niet in Toehoorders! dat allen, die thans aan deeze plaats zijn, hier altijd , op eiken dag des Heeren, moeten verfchijnen; neen! er zijn 'er zekerlijk, die zulks, uit hoofde van hunne omftandigheden, niet kunnen, niet mogen doen. Dan, fehoon'er zodanigen zijn, zo is en blijft het egter de pligt van ons allen, om hier, zo veelmaalen, in godsdienstige in heilige, oeffeningen, werkzaam te weezen, als ons maar eenigzins doenlijk en mooglijk is.

Deeze pligt rust vooral op ons, mijn waarde Broeders en Zusters! leden van deze Gemeente ; ten onzen nutte hebben onze Dienaaren den gansch zwaaren last getorst, welke verbonden was aan de verkrijging van deeze nieuwe Kerk; ten onzen nutte hebben onze braave Geloofsgenooten, onze edelmoedige Medemenfchen , hunne liefdegaaven aan ons geofferd, en ons de aanleiding gegeeven, om dit Godshuis tc ftigten; ja ten onzen nutte is 't zelve, Onder de begunstiging des Allerhoogften, zo ver voltrokken, dat wij j gemeenfchaplijk, onze

Sluiten