Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 ;

f2nL^dS Z°^bïg bam!nd' en aaRgebeden wierd, dat hy voor

S»^it~^?ïIS%.8Edn,8WSeB onfeii^are waarborgen in nwn k^e? £b?em e' WI'efP h-v ^" Schoorfleenvegerjak LTé^Z^ut^ Zi'° Vanmyn MlDteI om na zyn^Loge. Enoelth ,?y,0ln^enc was te g3™> ^ befchonk my met één ïïSSu?*"* Va" 25 Ponden Steriings: De uhkomst der • £ÏS " 1fg,nJa mvn Dood Zonnerklaar bewyzen of ik in

TvSï !f° a"de!i tyd Sleurde iets dat inderdaad veel eerucht in tfntllwnf ^«^8 Z3'nde myne Vrinden ?dP anecooó otï Jn n'^^el VerSaderr' door middel van'de Teloscoop over een gansch duiiler Geval ce raadplegen, wierd ik van

Sff ïïme,Zlnrtre,ende Waarnemingen tegen VeTdank afe ""on^X™my b00d^PPe° d^ éé§ Jonge Dame die tr met onbevallig uitzag, een heimelyk Mondeefnrek vemwr H «

iioord wilde zyn, heb ik aityd eene zekere niet onverschillig

Dit behueft ?2nSt VoIvaardiS en buig^m naakte;

JJ t behoeft geen verwonderaars, als men flegts overweegt da

1, !f I Sd °P de FLrcen en als een Samenlopend gevold

genaa. maar tot de Zaak! Ik ging in zwaarmoedige overdenwaTdi aEmnde tr3?Peüaf' » be6af my na het JoorfaS " E fcf m ZIg beVOnd' Men kan 00rdeie" boe verbaast ik ftond optekyken, toen ik haar daar plat op den wond als een Dood Mensch vond nededeggen: Ik'ontdekte raf aïn

biu k van ïSe,Van W0ed had Selbemt' en do^ het ge-

mini Herifcwï TW Zy alkngSkenS Uit haare bezwV

der 5, ^erfteJdfynde' vroeg ik wat'er van haar dienst was, zonder na de oorzaak van dit toeval te vragen; Zy vérro-t my heel beleeft, dog emgzints beteutert haar Horosloop ^ vv : en tSken Gedurende de ogenblikken die ik daar toe fSam^SSTi

dat

Sluiten