Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

meen Eest bedoelen, zullen geen Uitleners of Vertolkers nodig hebben, om datzy zuiver, klaar, en eenvoudig zulJen zyn en terwyl de Wangunst en de Nyd uit het midden van den Burgerftaat gebannen zal wezen, moec daaruit buiten alle tegenfpraak volgen, dat de Aanftokeren en Verdedigers der Burgerlyke twisten hen daar zoo noodzakelyk en bemind kunnen maaken, dan de Wolven onder de Schapen zyn: Op die wyze zal het Advokaatfchap en de gantfche Kraam der Rechtsgeleerdheid te Ipfalon een regt Bedelaars Beroep wezen, trouwensin een Land alwaar ieder met zyn eige Goederea te vreden is, en niemand zyner Meedeburgeren uit zyn wettige Eigendom door Kunst, Bedrog, List of verbuiging van 't Recht zoekt te verftoten, zou waarlyk dè hulp en bekwaamheeden van die Luiden zeer te onpas komen; Ongeagt deeze bedenkingen zal de Beste Waereld niet bevryd blyven van het geen de menfchen als een tol van de Natuur moeten betaaleu ,• Ik wil zeggen dat 'er even als elders Kranken en Dooden zullen zyn; Men begrypt derhalven ligt, dat 'er myn voortrefvelyk beroep van Doéter in de Medicynen in hoogachting" zal wezen. En waerom niet ? De alleronkundigfte van onze G < neesheeren verftaat ligt zoo veel weten fchap als hy benodigt heeft om een Patiënt op zyn tyd te doen derven.

Ik opdek, door myn vergrootglas dat in de Beste Waereld van Ipjalm , den Koophandel en de Zeevaart, 'als de Bronaderen van 's Volks geluk en welvaard, en als de Zuilen waarop de Grootheid en Macht van een Gemeene Best gegrondvest zyr zonder belemmering of onderdrukking zal worden gedreven, zotder dat het fnood fenyn der woeker gedoogt, de uitmergeling der Ingezetenen door ondragelyke Lasten toegelaaten, nog°den Staat door het onregtmatig verryken der publieke Amptenaren immer itond beroert te worden. Behalven dit alles hen ik nog opgemerkt, dat in dit Vaderland der beste Menfchen de zodanig, welke hen door haar Regeering, Kloekmoedigheid, en het beleid der Wapenen, verdiendig voor 'sLands Vryheid maken, op voortreffelyke belooningen kunnen hopen, en dat de Vaderen van lpjalon, de Voedderheeren van aile nuttige Kunden en Weetenfehappen zullen weezen: Ondertusfchen heeft de ontdekking dat de Huwelyksliefde aldaar iti de hoogde toppunt van volmaakt

Sluiten