Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

5. Iemand der Leden verkiezende van dit Departement af te gaan, zal verpligt zijn, om daar van voor den iften Maij aan den Secretaris fchrifteiijk kennis te geeven ; blijvende hij , bij gebreke dies, noch één Jaar aan dit Departement verbonden.

6. Dat iemand der Leden van het Departement afgegaan zijnde, geen de mrnfte recht noch aanfpraak op de Departcments Beurs, of op iets hebben zal; maar dat hij door zijn afgaan

ipfo fa&o van alles gerenuncieert heeft.

7. Niemand, al hoewel Lid van een ander Departement deezcr Martfchappij zijnde, zal in deeze onze Departcments Vergadering toegelaaten worden, ten zij hij een voldoend bewijs geeve, dat hij €èh Lid zij deezer Maatfchappij, het zij Corresponderend, of werkelijk van eenig Departement van dat Jaar; en zal zulk een, alléén een Advrfeerendc, doch geen Concludcercnde Stem hebben.

,..,8- Dat ieder Lid gehouden zal zijn, de Taarlyklche toelaagc in Art. 1. vermeld, te betaalen uiterlijk in de Vergadering van Julij of Augustus • bij pame van ieder week één Stuiver van de gulden te verbeuren , ten profijte van de Departements Beurs. — En wanneer binnen de twee Jaaren niet betaald mogt worden, zal zodani"Lid defado van zijn Lidmaatfchap vervallen zijrT maar niet te min verpligt blijven om zijne toelaage, en boeten, ten vollen te betaalen,

A 3 9. Iemand

Sluiten