Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| 8- )

ter; wier'getal niet zal vermeerderd mogen worden l voor dat het zelve geen twee honderd Leden telt; , w^iar van alle Jaaren twee, en het derde Jaar drie in rang zullen aftreeden, en door anderen opgevolgd worden; uitgezonderd de Secretaris en Penningmeester die altijd zal aanblijven.

ftj In de laatfte Vergadering van Julij of Augustus, zullen Je vereischte Beftuurërs, door de prefente Leden, uit een dubbeld tal door Beftuurërs geformeerd, bij beflooten briefjes verkooren worden.

3. Beftuurërs zullen onderling omtrent de Voor-» ?ittmg de.noodige fchikking maaken; en zullen zonder wettige reden zich niet van de Vergaderingen mogen onthouden, op verbeurte van tien Stuivers; ieder, ten profijte van de Departements Beurs.

4, Beftuurërs zullen zo dikwijls Vergaderen, als zij noodig zullen oordeelen; —• en het recht heb^ ben, om in zaaken, welke volftrekt ter kennis der Leden moeten gebragt worden, en geen uitftel ge^ doogen, e§ne buitengewoone Vergadering te beschrijven,

VIERDE HOOFDSTUK; Van de Secretaris en Penningmeester*

1. De Secretaris zal alle Ordinaris en Extra Ordinaris Vergaderingen van het Departement, en die der Beftuurërs moeten bijwoonen, en aldaar alles verrichten, het geen tot deeze zijnen post behoord-

2. Hij

Sluiten