Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-fa 13

— 14

t i

— IÖ~ I

I

M—15 Mr. 6 £ •L-I7 e

M—16 « t

16Matt. 27. il/b*. 15. Xiflfc 23. is*

Schriftgeleerden ftonden ('er by) en befchuldigden hem heftig. En als herodes, met zyne krygslieden, hem veracht en befpot hadde, deed hy hem een blinkend kleed aan, en zond hem weder aan pilatus. En op denzelven dag wierden herodes en pilatus vrienden met malkanderen , want zy waren te voren vyanden tegen malkanderen geweest.

XX. De twede, en plegtigere vryfpraak door P. P.

Maar, als pilatus de Overpriesters en Overften des volks by een geroepen hadde , zeide hy tot hen : Gy hebt dezen mensch tot wy gebragt, als enen die het volk verleidde; en,. ziet! ik hebbe 't 'n uwe tegenwoordigheid onderzocht, en 'n denzelven gene fchuld gevonden, van t gene daar meé gy hem befchuldigt: ja mk herodes niet, want ik hebbe uhtot 'lem gezonden. En, ziet! daar is niets >an hem gedaan, dat den dood waardig s: zoo zal ik hem dan kastyden, en losaten.

XXI. jfzus , in de keur tegen barabbas, verworpen.

Maar op het Feest was de Stadhouder ewoon en genoodzaakt, om het volk enen gevangenen los te laten, wien zy rilden (of) eischten. En zy hadden jen enen beruchten gevangenen, die

Sluiten