is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Zyn 'er geene Uitzonderingen in de Rechtspleging te maken, aangaande een gefustineerde Koopbraak, waarin Bedrog plaats heeft gehad, en op fundament van welke evenwel de gefl-jten Koop niet kan worden geëxtingueerd en vernietigd?

Ja, want tot adftructie van dien wórd de navolgende distinctie of Onderfcheiding aangetekend, by Mr. Sim on van Leeuwen Roomsch Hollandsck

Rtchc, Lib. 4. part. tg. Num il, alwaar hyzegt:

Derhal ven by ons in de Paardekopery, in welke „ de meeste gebreken kenneiyk zyn, by die gee,t ne die haar daarop verftaan, voor geoorlofd word ,, gehouden , dat den een den anderen (dat is mutatis mutundis zoo wel Koper als Verkoper) met 5, Kopen en Verkopen mag bedriegen, behoudens heimelyke Blindheid, Overkooting of Spatten, enGalle, welke Gebreken uiterlyk niet wel kenbaar zyn, volgens den algemeenen aangenomen ,, Stokregel onder de Paardekopers practicabel, van „ zesfen klaarl dat is vier goede Voeten , en twee ., goede üogen'*. Behalven dat nopens Bedrog rakende het (tuk van Koop in de Rechtspleging vast ltaat, dat een Verkoper het zichtbaar gebrek van de verkochte zaak, niet behoeft te refundeeren en ie vergoeden, of ter wederoverneming daarvan kan worden geconitringeerd, om dat de Koper geprefumeerd word , ten minlten zoo capabel te zyn, dat hy zyn eigen oogen moet kunnen vertrouwen , waarvan pertinent gehandeld word, in de aangehaalde Lex 1. §. 1.

Zoude boven en behalven d* gementioneerde zeven Articulen , betrekke/yk tot de materie van Koop, nog eenige verdere aanmerkingen plaats hebbenf

Dat de afzonderlyke Obfervatien die in Cas van F pfo.