Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fC 240 )

Legitimam perfmam\ fiandi m Judicio, of wettige Perzoon in Rechten hadden. En (4.) dat een vervoerde, of vrywillig doorgegaane Dochter, alvoorens eenige Huwelyksgeboden te verzoeken, haar weder moet begeven onder de Macht en Gehoorzaamheid van haare Ouders. En dat alle de voorfz. vier Requifiten'in Procesfen in Cas Matrimonieel tusfchen Ouders en Kinderen, immers als 'er Ver. voering, of weglopingvan een jonge Dochter plaats heeft gehad, als eene Conftant [gebruik doorgaan, fchynt in Cas d'Appel by Dictum van den Hoogen Rade in Holland van den al December 1748. aldus verftaan te zvn geweest: In welke notable Proceduren nog twee* wet uitgewerkte Cafus pofitien van de Advocaten Mi.Francois Ellinkhuizenen Mr Johannes Schopman te vinden zyn, in de Bylagen agter her tweede Deel van Arekt Lybreghts, Red. Vertoog over 't Notaris Ampt, pag. 427. £f feqq.

Terwyl in de Academie der Jonge Practizyns op eene volledige wyze verhandeld zyn alle de wettige Oorzaken t waardoor de Kracht en het effect van een Sponfalia of Trouwbelofte, volgens de befchreven Rechten, en onze Nationale Wetten kan worden geëxtingueerd en vernietigd, of om beter uittedmkken, van zelfs komen te vervallen; zoo is eindelyk alhier de Vraag of een vrywillig ontflag van eene Trouwbelofte tusfchen twee Meerderjarige Perzonen gecontrac- , teerd, door onderling Confent van beide Contractanten buiten LitisconcesraoepZiMtx kan hebben , alfchoon 'er reeds drie Proclamatien of Kerkgeboden gegaan waren?

Ta, zodanige Voorbeelden zyn in de Hollandfche Rechtspleging, zedert onheugelyke tyden. gerecipieerd en'aangenomen geworden; Ondertusfchen houden

Sluiten