Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,( 341 )

den wy ten diebfte van Jonge Practizyns, oF wel tot inftruccie van Aankomelingen in de Practyk , ten deezen opzicnte voor ten uiterften recomniendabal, de onderftaande Notariale Acte van ontflag al* hier geplaatst onder,

T1TÜLUS II.

No. — ' FORMULlF.il van een Acte van Ontflag!, ler zake van Trouwbelofte , 72a dat wegens het voorgenomen Huwelyk al bereids arte Proclamatien gegaan waren.

Op huiden enz. Compareerden enz. AT. enz.. Weduwenaar ter eenre: en O. Weduwe wylen P. ter ande. re zyde, en beide wonende alhier.

Te kennen geevende hoe dat zy Comparanten van voornemen waren gefeest , eerstdaags hun voorgenomen huwelyk te voltrekken, en ten dien einde reeds drie Kerkelyke Geboden hadden gehad: Maar dat door wettig opgekomen zaken en beletzelen, hun Comparanten bekend , niet dienflig hadden geoordeeld, 't zelve Huwelyk te volbrengen: Zoo is 't dat zy Comparan. ten, om die Oor zake, over en weder, af (tand doen, van zodanig recht, als zy, uit Hoofde van voorgegaane Trouwbeloften , ende daarop gevolgde Proclamatien op des anders Perzoon verkreegen hadden. Mitsdien confentetrende, dat de voornoemde Kerkgeboden ter Secretarye deezer Stad mogen worden geroyeerd.

Aldus gedaan, enz.

Q

o NB.

Sluiten