is toegevoegd aan uw favorieten.

Gevallen van Lord Eduard Bomston, in Italien. Een zedelyke roman in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i*5 )

Tegen den Cardinaal, die haare deugd gckogt en haare eer geroofd heeft, berst zy uit in de hevigfte verwenfchingen , en zy verhaald dikwyls in haare verbittering, zulke affchuwelykheden door hem gepleegd, dat zyn purpereklecding daardoor gitzwart gemaakt word; Dat arme bedorven meisje, dorst nu en dan na Wraak, even als of haare eer door wraak herfteld kon worden. Nu eens wil zy zich voor de voeten van den heiligen vader nederwerpen , en den Cardinaal aanklagen ; dan weder tracht zy haar bekneld hart, door fchriftelyke verwytingen een weinig lucht te geeven , maar nauwlyks heeft zy haaren brief aan dien bederver,haarer onfchuld begonnen > of die word, als veel te zwak zynde , oogenblikkelyk weder Vcrfcheurd.

Hoe zeer ik haar door alle middelen tot bedaaren poog te brengen, wil ik haar echter dit laatfte voornemen niet afraaden, alzo het misfchien van een' goed gevolg zou zyn , en 'den Cardinaal bewecgen kunH 2 nen$