Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. v

den leezer van den weg helpc,of hem,om met moeite verdeedigde bcuzch'ngcn , den belangrykften famcnhang uit het oog doen verliezen'. 'Er zyn , zckerlyk, gevallen, waarin zelfs het hoofdlicht, of het gezigtpunt, waaruit eene reeks van gebeurtenisfen befchomvd moet worden , eene uitvoeriger ontwikkeling van eenige kleinere omftandigheid noodzaakelyk maakt. Al wie, by de bybelfche gefchiedenis , op het onderfcheiden van zodanige gevallen weinig of geen agt flaat, maar fteeds, met gelyke naauwkcurigheid , alle omftandigheden, niet zo zeer in het verband vernaaien, als geleerdclyk vcrklaaren wil, zal, ongetwyfcld, wel over menige zaak licht verfpreiden, maar egter over 't geheel geene goede gefchiedenis leveren. De beroemdfte gefchicdfchryvcrs der Grieken en Romeinen gingen in dit opzigt met de uiterfte omzigtigheid te werk. Nooic worden zy van historiefchryvers bloote landbefchryvers of tydrekenaars ,offchoon zy van deeze weetenfehappen fteeds gebruik maaken, en fomwyleii ook by kleine omftandigheden zeer lang fttlftaan. Hun edele en naauwkcurige fmaak hield hen fteeds binnen die grenzen , buiten welke het den gefchiedfehryver niet geoorloofd is te treeden.

Ondertusfchen valt hetcenenhedendaagfehen verhaalcr der Bybelfche Gefchiedenis, zwaarder dan 't zig misfehien wel laat aanzien , dien regel van goeden historifchen fmaak fteeds getrouw te blyyen. Hy moet eenigermaate te gelyk fchriftuurverklaarer , leevensbefchryver en volkshistoriefchryver zyn. In zo verre hy zig voortfeit- die aloude historiefche gedenk» * 3 ttuk*

Sluiten