is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏAVID. SII. Boek. II.

KXSÖFDST.

Zyne vreugde over Jerufalem en den burg Zion.

418 GESCHIEDENIS dek

Zig tot heilige gezangen, vol geestverrukking , opgewekt ; gezangen, waardoor de geest van eenen Afaph, Heinan, Ethan mede in verrukking gebragt, en aangefpoord Werd, om dat geen, waarvan hunne omgang met Samuel den grondflag gelegd had, tot meerdere volkomenheid te brengen. Gelyk lyden en vervolgingen hem eertyds klaagliederen afperften, zo noodigdc nu de welvaart van hem en het land zynen geest tot lofzangen. Zelfs had het gezigt der gelukkige Had, die van tyd tot tyd verfraaid werd, en, dewyl de heilige kist nu ook binnen haare muuren berustte , een rykszetel van den goddelyken Koning fcheen te weezen, voor hem iets verrttkkelyks; 't geen hy dan ook anderen , die bekwaam waren om 'er deel aan te neemen, in den mond lei:

„ Hoe verheug ik my, als men tot my „ zegt : ,, Laat ons in het huis van Je„ hova gaan"! Gaarne betreeden wy uwe

poorten, ó Jerufalem , gy welbebouw„ de en digt bewoonde Had, werwaards de „ ftammen der dienaaren van Jehova vro„ lyk optrekken , om, volgens de wet, den ,-, naam des Oneindigen te verheerlyken. 3, Daar ftaan de regterftoelen , de hooge „ ftoelen van Davids huis. ö Wenseht Jeru„ falem geluk: het gaa uwen vrienden wel; 3, vrede zy in uwe muuren; welvaart in 3, -trwe paleizen ! Om myne broeders en my„ ne vrienden wensch ik u zegen en heil; om 5, de wooning van onzen God wensch ik 3, u welvaart" (*),

„ De

CO Pfalm CXXII.