Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISRAËLIETEN. 487

byflaap gereinigd te hebben , in alle ftilte weder naar haar huis. De zaak bleef verborgen, of werd flegts als een los gerugt in het oor geluisterd. Doch zodra Bathfeba zig zwanger gevoelde, en den Koning dit liet weeten, was hy in zeer groote verlegenheid. Wilde hy niet in het licht van eenen willekcurigen geweldenaar verfchynen, en zig, zo al geene daadclyke beftraffing, egter de bitterfte verwytingen op den hals haaien; hy moest op de diepfte geheimhouding bedagt zyn. Zonder dit kon hy ?elfs niet met eenigen glimp Bathfeba van de vervolging van het geregt, en dus van de doodftraf, welke op egtbreuk gezet was , bevryen ; hoe zeer zyn koninglyk gezag hem zelven voor zulke gevaaren dekte. In haast zendt hy eenen bode naar het leger aan Joab , met hevel om Urias uit het heir naar huis te zenden , onder het voorwendfel, dat hy zig door dien braaven krygsman mondeling berigt wilde laaten geeven van alles, wat in 't veld voorviel. Ten minften veinst by zig zo tegen Urias, die zyn bevel terftond gehoorzaamd had, hoewel dit onverwagt t'huis ontbod hem vreemd moest voorkomen. De Koning deed hem, noopens den welftand van Joab en de overige bevelhebbers, den ftaat van het ■leger, en de gelukkige of gevaarlyke vooruitzigten van den kryg, zo veele vraagen, en luisterde met zo veel oplettendheid naar derzelver beantwoording , dat Urias in 't begin niet anders kon denken, dan, dat het inwinnen van een omftandig berigt hier- het Hh 4 ee-

D1 v 1 n. III. Boek. III.

hoofdst.

Zyne list om haare zwangerheid te bedekken , door Urias te leur ge» fteld.

Sluiten