Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

David.

Hl. Boek.

iii.

Hoofd st.

's Konings verlegenheid.

490 GESCHIEDENIS der

ten kon om van het water te drinken, dat zyne helden, met gevaar van hun leeven , uit de bron by Bethlehem voor hem gefchept hadden.

De Koning,meer en meer verlegen wordende, beproefde andermaal de ftandvastigheid van deezen man • te overwinnen. Hy beval hem de terugreis tot den anderen dag te verfchuiven, wanneer hy hem weder naar het leger wilde zenden, — en noo^ digde hem zelfs deezen dag aan zyne tafel, De edele man floeg dit verzoek niet af, offchoon de eer van by den Koning te fpyzen geene de minfte verandering in zyne denkwyse veroorzaakte. Hoe overvloedig do tafel was, en hoe zeer men hem inzonderheid met fterken drank overlaadde , opdat hy zyne grondbeginfclen vergeeten, en doen mogt, wat hy by nugtere zinnen niet wilde doen; hy bleef egter zo wel meester van zig zelven , dat noch het verlangen naar zagtcr rustplaats, noch eenige andere lust hem den naastvolgenden nagt naar zyn huis dreef; hy fliep, gelyk den voorigen nagt, in het wagthuis by het paleis; en 's morgens was hy tot de terugreis gereed.

Deeze handelwyze verydelde het gantfche plan van den Koning, en kon voor hem en Bathfeba van verfchriklyke gevolgen zyn. Hy begon voor eenen man te vreezen, die in ftaat was om , wanneer de ontrouw zyner vrouw aan den dag kwam,, met de zelfde bedaardheid en onwrikbaaren ernst, zyn geleeden onregt zelfs aan het leger en deszelfs bevelhebbers in zulk een licht p te

Sluiten