is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israēlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningen van juda én Israël. I. Boek. III.

fcoOFDST.

Tic beeldendienst van Jerobeam heeft aanzienlykeverhuizingen vsn Triesteren, Levieten en andere Israëlieten , naar 't Koningryk Juda ten gevolge.

40 GESCHIEDENIS der

bonden hielden. Offchoon Rehabeam van zyn ontwerp,om deafgevallenenmetde wapenen weder -te onder te brengen, had moeten afzien, 't kwam egter tusfchen hem en Jerobeam nooit tot een weezenlyk verbond van vrede. Aan de grenzen ten minften raakte men dikwyls handgemeen ; nu eens had deeze, dan weder de andere party eenig voordeel (*).

Uit de verkeerde ftaatkunde van Jerobeam trok de Koning van Juda voor tegenwoordig een aanzienlyk voordeel. De Priesters en Levieten, die in de ltaaten van Jerobeam woonden , maar by de veranderingen in den godsdienst veel aan eer en inkomften verlooren hadden, verkoozen niet langer zyne onderdaanen te blyven; dewyl zy zig verdrongen zagen door lieden van geene priesterlyke familiën. Hunne bezittingen werden hun wel, zo 't fchynt , niet regtsflxeeks ontnomen, maar nogtans zo onzeker gemaakt, dat zy hunne Priesterlyke. en Levietifche Heden, nevens de onderhoorige landeryen, liever met verlies agter lieten , en zig in het gebied van Rehabeam begaven. Geheel van eigendom ontbloot fchynen zy nogtans niet geweest te zyn, dewyl, in dat geval, hunne komst in Juda veelmeer een bezwaar voor 't ryk geweest zou zyn, dan een voordeel, waarvoor egter de oude gefchiedfchry ver dezelve aanziet. Misfchien Ontvingen zy voor de akkers, welke zy anders niet mogten vervreemden,

maar

(*) 2 Chron. XII. 15.