Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EOWINGEN

van Juda en Israël. V. Boek.

II. Hoofdst.

■Achas zoekt liuip by Tislat - Inleeïer, Koning van Asfyrië, die daarop jn Syrië valt en een eind aan die Monarchiepiaakt,

^74 GESCHIEDENIS des

sckcrde, vergeleken is, daarvan vindt mes menigvuldige voorbeelden ('*).

& $ $

Wy keeren weder tot Achas terug. Deezen had de Godfpraak zo weinig gerustgefteld, dat hy nog fteeds van den kant van Rezin en Pekah eene vohkomene omkeering van zyn Koningryk vreesde. Afgodery verzwakte den moed, omdat zy het vertrouwen op God vernietigde. Achas zag naar vreemde hulp om: cn die hoopte hy by Tiglat- Pileejèr (f) , Koning van Asfyrië, te vinden.' By dezen liet hy zig door een gezantfehap, op het ncderigfte , aanbevee-. len, en hem om befcherming tegen zyne vyanden, de Koningen van Syrië en Israël, bidden : in vergelding van welke gunst , hy alle mogelyke leendienften beloofde te volbrengen "(§) ; ontzag tevens mach den

fchaé

(*) Zie Verfuch von Reiche Gottes, Abfzhn, IX.

(j) Te midden der duüternis, waarin de gefchiede» jiis van Asfyrië gedompeld ligt, vak'er over deezen Koning even zo. min, als over zynen voorzaat Phul, sets met grond te zeggen. Zo onwaarfchyslyk. het is, rlat deeze,. celyk Uss es ius het daarvoor houdt, de Vader van Sardmiapalus gewéést zy: niet minder onwaarfchvnlyk', of.nog veel ongelooflyker is het, dat Tiglat-Pileefer, zo als P r ide a ux meent, Abc.ces was. De" reeks der Asfyrifche Koningen , die in de H. Schrift Voorkomt, wordt, met meergronds, tot eene nieuwe Asfyrifche Monarchie, die omtrent éo jaaren 'na Sar. Qpnapalus haaren aanvang nam, thuis gebragt. Conf. \fr as kit novum Syftama Chronolog. Univerfak' p. iCjS*

^|) v Ik, ben \W k.pe^ en u,w zoon.''

Sluiten