is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regenten . van Juda en Israël.

II. bork.

IT.

ïioofdst. !

Selangrykièid 'deëzer

l

] !

A

:9S GESCHIEDENIS der , der ftad (*), Strabo verhaalt (|), „ dat ten zynen tyde een groot gedeelte „ dier ftad woest lag; dat de Perfers haar ge„ deeltelyk vernield hadden, en de tyd en , de vervyaarloozing der Macedoniërs, zo' „ lang die 'er heeren over waren , haare \i verwoesting fchier geheel voltooid hadt, den. Hieronymus zegt , dat zy ten , zynen tyde bykans geheel in puinhoopen

lag, en de mimren enkel een wildbaan, , of een bosch voor de Koninglyke jagt'

inflooten. Laater reizigers, die hun best' , deeden , om haare puinhoopen op te ,, fpooren, geeven ons flegts zeer onzeke. , re berigten noopens den uitfïag hunner. , poogingen, 't Geen Benjamin van Tu-_ , Ma en Pietro Della Valk voor eenige , van Babels puinhoopen hielden, was, , volgens Ta vernier niets anders dan , overblyffels van het eene of het an, dere laatere Arabifche gebouw. In 't , kort, Babyion is zo geheel en al vernie,4 tigd,dat de plaats zelfs, daar dit wonder. ,, der wereld eertyds ftond, niet eens met

eenige zekerheid kan worden aangewee, zen" (§).

Voor de Israëlieten was de verovering

van'

(*) Valesii Excerpta Diodori, pag. 377. Cf) Loco fupra crt.

(j) Ik oordeelde het inlasfchen van deeze plaats uitj Ie aanmerkingen van Lowt over J«faï,>s (D. II. bl/i til, 2i2.) voor te gepaster, omdat dezelve een kort iistorisch tófereé! bevat van Babels volgende lotgeval-" en, ter bevestiging van dat, 't welk Jefaïas dsezè tad reeds vooxfpejde,