is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Regenten 'van Juda en Israël. Hi Boek. !L

hooi'ust.

BER-

200 GESqiïIEDENIS der

„ volk Israël'beftaan hebben"?''-- Dit zeg ik juist niet; ook was zulks niec de gedag? te Van- den Profeet; ondertusfchen maakt de betrekking, waarin de gröoter Monarchiën tot deeze» kleinen tireokratifcheri Staat gekomen zyn, inderdaad niet;het minst-'' bclangryke gedeelte haarcr eigene geïcrae* denis-'uit. De gezindheid en het gedrag ten opzigt van den God en het volk van Israël, hadden op het lot van Egypte, Syrië, A$ fyrië , Babyion , veel meerder invloed, dan meivin den cerften opflag vermoeden'zou. Alle deeze Ryken moesten op hunne beurt' het hunne toebrengen, om de ëër'déézer Godheid te helpen bevorderen, 'én het lot van het haar geheiligde volk te om wikke, len, op eene wyze, die ter bereiking van Gods uitgebreide oogmerken aïénltigsk' w#.; De Israëlietifche natie zelve won of verloor daarby, naargelang haare beter oHlegter wys van handelen verdiende. 't: 'Is eene gedagte, die-wy by de Profeeten dikwyls cu gepast'uitgedrukt vinden, dat zelfs ciö alömgevrecsde Staatch, die ten dien 'tyde zó groot eene magt bereikten, hogtans'flegfs werktuigen waren van den miskenden God, die door hen de oogmerken wist te bereil ken, welke hy reeds by de afzondering deezer natie , en by alle zyne befchikkinrea omtrent dezelve, zig voorgefteld had. ° -