Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I S R A Ë LIETEN. 205

hy in zyne jeugdige jaaren uit Judea had medegebragt. 't Gemis van het aanbidden in den tempel en van den zielverheffenden eerdienst van David, werd hem, 't is .waar, wel eenigermaate vergoed door de godlyke aanfpraaken en openbaaringen; maar dezelve konden hem toch nooit het vaderland, den tempeldienst en wat meer van dien aart was , doen vergeeten. Al dat verkeeren met hooger weezens, in zyne verrukkingen , bragt hem zyn Jerufalem , nevens zo veele gedenktekenen der godlyke befchikkingen , niet uit de gedagten. Ik houd het mede voor een bewys , dat zyn denktrant vry van gecstdryvery was , dat zyne ziel, by zo menigvuldige profeetifchc gezigten, nooit de gevleidheid of den plooi verloor, gefchikt voor eenen fchranderen ftaatsman in dienst van eenen afgodifchen Monarch , en voor eenen waaren vaderlander, die het heil zyner natie ter harte nam. Iemand,die hem enkel wilde befchouwen als eenen Heiligen, die zig in gecstelyke gezigten en hooger gewaarwordingen verloor, zou hem gewisfelyk verkeerdelyk bcöordeelen. De gefchiedenis Helt ons de Profeeten in een geheel ander licht voor. — Aan Daniël bemerkt men zekerlyk, dat hy op eene wys, en tot eenen trap, zo als buiten hem geen Profeet, zelfs Ezechiël niet, in het Ryk der geesten zweeft en leeft. Niet alleen fpreeken engelen met hem in de verrukking; maar hy kent hen zelfs by de naamen, eenen Gabriël, Michaël en anderen. Dit riekt onbetwistbaar vry wat naar de

ou-

Regektek van Juda en Israël. ii. Boek.

iii. Hoofost.

Sluiten