Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISRAËLIETEN. 325

«ene volkomene uitdclging van zonden te wagten had. Dit hoofddenkbeeld ontmoetten wy ook by Daniël (*). 't Was een der gcwigtigfte vooruitzigten van de dagen van den MesRas, hem aan te merken als iemand, die 't geen het oude priesterdom ontbrak, vervullen, en veel meer verrigten zou, dan ooit door al het offeren uitgevoerd kon worden.

De befchuldiger herinnert ons dien by Job; uitgezonderd , dat hier de aanval tegen Israëls priester fcbap en volk gefchied, en daar tegen iemand, die geen Israëliet was; denkbeelden , die, ook zelfs als loutere wyzen van voorflellen befchouwd, voor den onderzoeker der Heilige Schriften reeds daarom van het grootRe belang zyn , omdat dezelve hem allengs tot die Euangelifche wys van voorftellcn voorbereiden , volgens welke de Verlosfer der •menfchen , „ meermaalen tegen zekeren" vyand en befchuldiger Cf) overgeReld wordt. <Het maakt een gedeelte van onze taak uit, in het befchryven van de gefehiedenis der Israëlieten aan te wyzen, welk eene flreek denkbeelden, die in ?t vervolg zo mem>. maal, en met zo veel rtadruks op onzen Zaïigmaaker en zyne verdienflen zyn toegepast, gehouden hebben.)

In een ander gezigt (§) , ,waarvan het oogmerk was, om Serubabel tot het voort-

zet-

<*) Boven b!. 211.

(t) Of, Lasteraar. A«*£i>A»r.

{$) Hoofdft. IV.

X 3

Regent™ van Juda. I. Boek.

III. KeotusT.

Sluiten