Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDEN.

„ ryk zyn, maar op geenerleie wyze „ te bekomen. Spanje", vervolgt hy, ,, heeft, met eene bovenmaatige be„* hoedzaamheid, in 't algemeen, een „ dekkleed gehaald over zyne verrigtin„ gen in America. Voor vreemdelingen worden zy met eene byzondere „ zorge bedekt: zelfs ftaat, voor eigen „ Onderdaanen, de Archivo van Shnan„ cas niet open, zonder een bepaald „ bevel van de Kroon; en , na dien toegang verkregen te hebben, kan men „ geene papieren affchryven, of men „ moet zo onmaatig veel gelds geven, „ dat de kosten veel hooger lopen dan 3, het voeglyk is te befteeden, wanneer

■ „ voldoening van gefchiedkundige weetlust het eenig oogmerk is." Die wantrouwige agterhoudenheid, gevoegd by de verwaarloozing der geleerdheid in Spanje, en by de weinige .gemeenfchap welke dit land met andere landen heeft gehad, geeft reden t over, waarom deze Brieven van cortes zig niet fchielyk over Europa hebben kunnen verfpreiden.

\ Dezelve zyn evenwel reeds gedeeltelyk in 't jaar 1522,en gedceltclyk kort

| daarna te Seyiüe uitgegeven: {111532,

• kwam 'er eene Latynfche overzetting in

Duitsch-

Sluiten