Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 15

„ moeten doorworftelen, en gy zult allé uwe. „ dapperheid en ftandvastigheid van noden „ hebben. Boven de gemeene nadeelen zal „ gebrek aan de noodwendigfte zaaken, zul„ len flegt weder, en onbruikbaare wegen, „ uw geduld op de proef ftellen: dat geduld „ wordt hier eene tweede dapperheid; want „ het aanhouden beflist dik wik een kryg, die

door geweld van wapenen alleen niet te be„ flisfen was; hierdoor heeft hercules „ den naam van onverwinlyk gekreegen, en ,, hierom was het, dat men zyne daaden ar„ beid heeft genaamd. Gy hebt u reeds op ,, de Eilanden, die gy t'ondergebragt hebt, ,, in ftryden en lyden geoeffend; dog onze ,, onderneming is veel gcwigtiger, en, gelyk ,, de ftandvastigheid aan de moeijelykheden ,, evenredig moet zyn, zo hebben wy hier ,, eene veel grootere ftandvastigheid noodig, ,, Het is wel waar, ons getal is gering; maar „ de vereeniging maakt de kragt der wape,, nen, en onze fterkte beftaat derhalven in ,, onze eensgezindheid. Wy moeten, myne „ Vrienden, in onze belluiten maar ééne ,, Ziel, en in derzelver uitvoering maar ééne „ hand hebben; wy moeten geene dan ge„ meenfchaplyke voordeden, en gemcen„ fchaplyke eer, in alle onze veroveringen, „ bedoelen. De byzondere dapperheid van

elk onzer moet onze gemeene fterkte en „ veiligheid zyn. Ik ben wel uw Generaal, ,, maar ik wil de eerfte zyn om myn leven ,, voor yder Soldaat te waagen. Gy zult „ myn voorbeeld niet minder dan myne be,, velen te volgen hebben; gy zult dat vol-

» gen,

Sluiten