is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Ferdinand Cortes, aan keizer Karel V, wegens de verovering van Mexico

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van F. CORTES. 203

den langen tyd , dien de fchuldigen gevangen hadden gezeten, dc halsftraf tc mogen veranderen in eene fteedsduurende verbanning , door niemand dan door uwe Majefteit zelve op te heffen , onder bedreiging des doods, zo zy dit bannisfement verbraken.

Dc Cazique van Tututepequs ftierf, en deze Provintie, zig met de aangrenzende verbonden hebbende, ftondt op. Ik zond a lvarado met den Zoon des overledenen Cazique, die fints lang in myne magt was, derwaards. Daar vielen eenige Veldflagen voor, waarin verfcheiden Spanjaards het leven verloren; desniettegenftaande wierdt de Provintie egter welhaast weder onder de magt van uwe Majefteit gebragt, gelyk ook de andere , die thans in yolle rust en den Spanjaarden onderdaanig zyn; maar de Stad wierdt, uit gebrek van Inwooneren , niet weder bevolkt. Na deze tugtiging zyn de Indiaanen van deze oorden zo onderworpen , dat zy tot zelfs naar Mexico komen, om de bevelen te ontvangen, welken men hun wil geven.

IV. Na het innemen van Mexico en dc verovering der rondom gelegen Landen , hebben wy tegen het Noorden van het Mexicaanfche Ryk , op de grenzen van Panuco , twee Provintien onder het gebied uwer Mav jefteit gebragt, waarvan de eene Tututepequa en de andere Meziitlan heet. De grond is goed en dc Inwooners zyn in den kryg geoefend, dewyl zy allerwegen met vyanden omringd zyn. Getuige onzer overwinningen en ver-

ove- '1

IIcc doodvonnis vefzagt.

Tututepiqft wordt oproerig,

dos r.is bevredigd.