Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van F. CORTES. 273

ïyfce banden verbonden hadden, en dat d'olid hadt op zig genomen, om alle de ProVintien, daar hy het bevél voerde, ten voordccle van velasquez te doen opftaan.

De fchandelykheid van deze famenzweeïing , en de fchade die daar uit voor uwe Majefteit ontftaan zoude, verhinderen my aan den eenen kant dit berigt te gelooven; maar aan de andere zyde boezemen my de kennis van het karakter van velasquez, zyne yverzugt, zyne haat, zyne geweldige drift, om my te vervolgen, en zyne weinige kiesheid in dc keuze der middelen, die hy tot zyne oogmerken bezigt, het grootRe wantrouwen in : zo hy niets ergers doen kan, zo _belemmert hy'de onderftanden, die my uit Spanje worden toegezonden; hy vervolgt de Spanjaards, die zig, met een voornemen, om by my te komen, aan boord begeven hebben; hy plaagt hen op alle mo~ gelyke wyzen; hy ontneemt hun het grootfte gedeelte van hun vermogen; hy mishandelt hen, en dwingt hen, door geweld, om hen alles wat hy goedvindt te doen verklaaren , om hunne vryheid weder te krygen. Ik zal de waarheid der zaake wel ontdekken ; maar zo velasquez fchuldig is, zal ik tragten my van hem meester te maaken, om hem gevangen voor de voeten uwer Majefteit te laten brengen. Indien ik het kwaad dus by den wortel kan affnyden, zullen de takken welhaast verdorren, en ik zal als dan uwe Majefteit met meer nut en voordeel kunnen dienen , myne aangevanII. deel. S gen

Sle ;t gedrag van vel as* nusz.

Sluiten