Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedenkingen van cortes, ever het bekeeren van de Indiaanen.

Welke fchikkingen diar toe te maaken.

274 BRIEVEN

gen ondernemingen voortzetten en nieuwe aanvangen.

XXII. Ik heb, in alle myne Brieven, uwe Majefteit gefproken van de begeerte der Indiaanen , om zig te bekeeren: telkens hebik om goede Zendelingen verzogt, om hen te onderwyzen en te ftigten, cn tot hiertoe zyn 'er egter nog geene uit Spanje aangekomen. Ik neem de vryheid myne bede te herhaalen , hoe vroeger zy aankomen, hoe eer zy Zielen tot God bekeeren, en den wensch van zulk een Christelyk Vorst, als uwe Majefteit is, vervullen zullen. Quinones en d'avila hadden last, u, uit naam van den Raad en uit mynen naam, te bidden, om ons Bisfchoppcn en Prelaaten toe tc Rhikken, om den Godsdienst en de Heilige Plegtighedcn te bedienen. Dit kwam ons toen voor, de beste fchikking te zyn; maar na de zaak nader overlegd tc hebben, denk ik, dat men eene andere methode moet volgen, om de Indiaanen fpoediger te onderwyzen en te bekeeren. Myn gevoelen zou dan zyn, een zeker getal yverige Geestelykcn over te zenden; wy zullen hun op plaatfen, tot hunne oogmerken gefchikt, gevoegelyke wooningen aanwyzen, en hun een. gedeelte der Tienden voor huisvesting, voeding, en kleeding overlaten, terwyl zy het ander gedeelte tot het bouwen en verderen van Kerken en Kapellen befteden kunnen. Indien men het, na de vergunning van den Paus gekregen te hebben , om Tienden te mogen heffen, daar toe brengen konde, om

de

Sluiten