Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROM. GESCHIED. 159

ftoute ftappen mogen wij nu niet van haar verwachten, daar de groote bron van haare inwendige verdeeldheden is opgedroogd, en haar aanzien reeds wijd en zijd door Italië erkend wordt ? — Na de invoering van een gelijk recht der burgers tot alle gewijde en ongewijde bedieningen, hebben haare onderfcheidene rangen, in de plaats van zwaarden der verdeeldheid, prikkels eener loflijke mededinging opgeleverd tusfchen den Adel en den burgerftand. Na de onderwerping der omgelegene volkeren, kunnen kleene aanvallen den zetel des Gemeenebests niet meer doen wankelen, en maaken de moorddaadige, doch onbeflisfende, vijandlijkheden van onmiddelijke nabuuren plaats voor grooter oorlogstooneelen, welke den weedom van het menfchelijke hart over haare veelvuldige ellenden j; nog eenigzins vergoeden door haare befchouwers lesfen van wijsheid voor het Staatsbeftuur en Krijgsbeleid mede te deelen, welke door weinig beduidende fchermutzelingen zelden worden opgegeven.

De Latynen, Sabynen, Hernicers, Acquiè'rs, Maffers en Campaniërs eerbiedig-„.

den

III.

BOEK

v.

lOOFDST.

Staat van

'.omé's

inzien..

Sluiten