is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 439

nes wijd uitgeftrekten gebieds te zien. Hun eerfte fchrik op de berichten hunner nederlaag ter zee en hun angst voor* eenen rechtftreekfchen aanval op Carthago J zelve, bedaarde en verminderde echterJ. eenigzins op de tijding, dat de Romeinfche vloot van Hermceum af eenen anderen koers genomen had. Terftond beraamde zij nu eenen moedigen tegenweer, en het middenpunt van hun ganfche gebied te Carthago alleen hebbende, beflooten zij die ftad en derzelver ommeftreeken alleen onverwinbaar te maaken door het zamen trekken van hunne wijdverfpreidde krijgsbenden, (i)

De beide Confuls lieten den vijanden tijd tot deze verfterking, zij zonden de belichten hunner gelukkige landing naar Rome af en vroegen den Raad om nieuwen last, ten einde van dezelve gebruik te maaken. (2) Een gedrag, 'twelk ons een juist denkbeeld geeft van het toenmaalige gezag des Raads, van wiens befluiten de Confuls flechts uitvoerers waren: en daar

desCO polyb. L. i. c. iq.

C-0 P ol YB. L. 1. c. 29.

Ee 4

IV.

boek I.

oofdst.

. voor C.

255van R,

497'