is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 441

den zij met meer dan twintig duizend gevangenen weder: verfcheidene kleene fteden waren voor haar geweld of voor haare bedreigingen bezweeken; en de bevrijding van eene groote menigte Ro. meinfche krijgsgevangenen uit de veroverde fteden verhief den prijs dezer overwinningen zeer hoog. Onder de laatften meent men zelfs, dat cn, cornelius asina zich bevond, dien wij twee jaaren laater andermaal tot Conful zullen benoemd zien. rji_)

Intusfchen waren de bevelen van den Raad ingekomen. Zij luidden: „ dat de! eene Conful in Africa zou blijven met1 zoo groot een gedeelte der geheele krijgsmagt, als hij voor de belangen van den Staat zou noodig vinden; en dat de ander met het overige gedeelte naar Rsme te rug zou keeren." In gevolge van dezen last bleef regulus met vijftien duizend voetknechten, vijfhonderd ruiters, en veertig fchepen in Africa, terwijl man li us de overige vloot met

buit

(O Polyb. L. 1. c. 29 Freiksh. L. XVIII. c. 12.

■Ee 5

IV.

BOEK

I.

HOOFDST.

J. voor C

255ƒ. van R»

497'

Beval van lenRaad 'oor de lotifuh.