Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDE NISSEN.

5"

ven voor den wind, als een pijl uit eenen boog gefchooten, tusfchen de Romeinfche fchepen door, de haven in.

De Conful, met alle zorg het weder uitlopen van dezen waaghals willende be-. letten, plaatfte tien zijner ligtfte vaartuigen in den mond van de haven, hield zich zelf met zijne benden, zoo ver hij kon, op ftrand gereed, en gaf het overige bootsvolk last, om vooral dezen vijand niet te laten ontfnappen: maar de ftotite zeeman, die zich gerust op zijn fnelzeilend fchip en zijne eigene kunde verliet , maakte 's anderen dags onbefchroomd zijne touwen los, vloog andermaal tusfchen de Remeinfche vaartuigen door, befpottede derzelver logheid een geruimen tijd, door moedwillig in volle zee af en aan te varen, en bragt voords te Car. thago het volledigfte bericht van den toeftand der belegerden over.

Het wel gelukken dezer [ftoutheid be- I moedigde verfcheidene andere zeeluiden, ^ die even kundig op deze kusten waren,ha' om hetzelfde te beproeven. De Romeinen g&\ verdubbelden vruchtloos hunne poogingen , om de haven geheel en al te floppen,

het

IV.

BOEK I.

ÏOOFDST.

f. voor C.

249.

f. van R, 503.

>e Re. inert iden de 'en van ibieum ootaa.

Sluiten