is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 Over het regte gebruik van de Aderlating,

de eerfte' wegen zyn. Dus moet ook die drukking op de borst van de fpanning der bovenbuiksingewanden , of den der Grieken g behoorlyk onderfeheiden worden.

§. VI.

Alvorens ik nu de voornaemfte verbiedende aenwyzingen (/) kor tel yk doorloope, zal ik iets vooraf zeggen aengaende de hoeveelheid van het aftetappen bloed, als ook over de herhaelde Aderlatingen. Men kan, ten opzichte van beiden, alleenlyk eenige dingen in het algemeen bepalen; doch de byzonderheden moet men overlaten aen het oordeel en doorzicht van den beoeffenaer. Huxham fpreekt over de hoeveelheid van het te ontlasten bloed zeer wel en beknopt aldus: de polsflag, de fterkte der koorts, het geweld der hitte en der toevallen, als pyn, moeielyke ademhaling, enz, benevens de gedaente en krachten van het ligchaem, bepalen de hoeveelheid. En elders zegt hy: ook twee- of driémael moet men de Aderlating herhalen , zoo de aenhoudende benaeuwdheid der ademhaling en de pyn zulks vereisfchen, voornamelyk, wanneer 'er op het ontlaste bloed eene geelachtige en zeer lyrnige korst aenwezend ~.. ... fSi

(/) Contraindicationes.