is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornamelyk in de Galkoortzen. 227

flisfcn of eene Aderlating in eene ontbreking van krachten al of niet te pas komt, moet men derzelver verfchillende oorzaken naervorfchen; de voornaemfle derzclvcn, door welke gemeenlyk eene Aderlating verboden wordt, Zyn eene bedorven ftoffe in de eerfte wegen, en eene verrotting der omkopende vochten, nademael eene Aderlating de hoeveelheid en drift der vochten vermindert, de vaten vcrflapt, de opneming der bedorven ftoffe uit de eerfte wegen bevordert, en op alle deze wyzen de Rotkoorts of ontfteekt of vermeerdert; waerdoor de zwakheid ook noodzakelyk vergrooten moet. Hierom wordt de Aderlating, wanneer deze oorzaken der zwakheid aenwezend zyn, of geheel verboden, of alleenlyk derzelver voorzichtig gebruik toegeftaen. Het zelve houdt fteek, zoo de zwakheid fpruit uit een befmettend gif, 'f welk het zenuwgcftel onmiddelyk omdoet, uit hevige fpanningen van het zenuwgeftel (72) in ylingen, flapeloosheid (0) en ftuipachtige bewegingen (ƒ>) , uit hevige ontlastingen, 't zy bloedige, 'ü zy weiachtige, (niet uit de hoeveelheid maer uit de gevolgen te beoordeelen) of uit voorafgegane afmattende ziekten. Niet zelden

(«) Contentiones fyitematis nervofi. O) Vigiiiae. (j>j Motus coiivulnvi'.

P 2