is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jz8 Over het regte gebruik van de Aderlating,

den is mede , gelyk de Haen vermoedt» de volbloedigheid oorzaek der krachteloosheid, alvvaer eene Aderlating het beste hartverfterkend middel is. Dan de onderkenning derzelve moet men uit het te voren gezegde opmaken. De koortfige zwakheid is voorwaer niet alleen volgens deszelfs oorzaken , maer ook volgens de bedieningen des ligchaems (#), in welke zy voorkomt, verfchillend; hierom moeten ook verfchillende zwakheden volgens verfchillende bedieningen overwogen, en met byzondere vergeleken worden; en dikwerf zullen 'er in eene groote verzwakking der dierlyke vermogens , zoo de overige werkzamer zyn , verflappende middelen noodig wezen. Dan Schröder heeft over dit onderwerp wydloopig gehandeld, waerop ik my kortheidshalve mag beroepen. Dit eene zal ik 'er by voegen, dat men in een twyffelachtig geval altoos eene fpaerzame Aderlating , uit eene kleene opening, en met eene fyne ftrael, moet in 't werk ftellen: men bevroedt ligtelyk dat eene zoodanige min verzwakkend en veiliger is. Om dezelve reden, en niet min om het afleidend vermogen, worden de bloedzuigers (V) en koppen (*), in plaetfelyke gebreken, zoo

hoog-

(?) Funftiones corporis. (r) Hirudïnei. (0 Ciicurbkulfe.