is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2%o Over het regte gebruik van de Aderlating,

en ander uitflag worftelende, aen welke eenei ader met voordeel geopend is, bewyzen dat -fomwylen eene Aderlating, om voldoende om-. Handigheden verricht, de belette koking enfcheiding inderdaed herfteld en bevorderd (V).

Verkeerdelyk derhalve hebben velen der Ouden, b. v. Cael. Aurelianus en Aretaeus, de fpade Aderlatingen al te zeer. gevreesd, duchtende dat de koking verhinderd zoude worden. Doch Hippocrates en Galenus waren van een ander gevoelens want deze zegt: op welken dag van de ziekte gy by uwen lyder genoegzame redenen om het bloed te, ontlasten zult aentreffen, ftel op denzelven dit hulp-, middel in het werk, al was deze ook de twintigften dag der ziekte. Geene opende zelf eene ader. op den agtften dag van een niet vernieuwd zydewee. Een waerdig navolger van zulke groote mannen, Tiiom. Sydenham, komt ook hier omtrent met hun overeen. Doch Fr. Hofmann en Boerhave zyn al te befchroomd. Laten wy insgelyks toeftemmen,

dat

(«0 Hi:xham gebiedt in eepe Longontfteking, by weike eene bloedrykheid , hevige pyn en bezwaerlyke ademhaling waergenomen wordt, eene ader te openen , niettegenftaende de nitragcheling naer bebooren gefehiedt. Zie ook Gesner Beobacht. Bd. iv. p. 183.