Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D. v

van I.agus, maakt zig meester van Jerufalem, en verplaatst veele Jooden naar Egypte. — Hekateus van Abdera fchryft een boek over de Jooden. — De Joo.

den verfpreiden zig meer en meer in Egypte en Lybïè.

Seleukus Nikator wordt meester van Syrië. — Judea

komt weder onder de Syrifche heerfchappy, Simon

de Regtvaardige, Opperpriester. — Zyn lof door Jefus Sirach. — In welk tenen zin hy de laatfie van de leden der groote Synagoge genoemd wordt. — Hy wordt gezegd, Voorzitter in het Sanhedrin geweest te zyn.—. Volgens fommigen zyn wy kier by den oorfprong der twee voornaamfte gezinten onder de Jooden. — Ptoletneus Philadelphus wordt Koning van Egypte. — Op. regting der Alexandrynfche Boekery. — Uit de ver. haaien van Aristkas, Josephos en andereny aangaande de vertaaling der Boeken van Mof es in 't Grieksch, wordt het waarfchynlykfle byeen getrokken. — Geloofwaardigheid der opgegeevene byzonderhèden. —. Vanwaar het komt, dat deeze gebeurtenis derwyze met fprookjes opgefierd is. — De waarde en nuttigheid deezer Vermaling der LXX.

DERDE HOOFDSTUK.

Staat der Jooden in, en buiten, Paleflina, onder de Ptolemeüsfen en Seleukusfen.

Volgreeks der Koningen van Syrië. — Judea komt weder onder Egyptifche heerfchappy.— Onias II, Op. perpriester. — Zyne wrekheid had fchier de heillooste gevolgen voor zyne Natie Dit onwek wordt door

Sluiten