Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R es ent ek

van Juda, ViH. Boek.

ra.

hoofbbt.

i

£

$06 GESCHIEDENIS der. door hunne te groote zinnelykheid , die den geest der Godlyke befchikkingen nooit bevat, maar ook inzonderheid door de Rabbynfche geleerdheid ,: en zelfs door den ftaat hunner burgerlyke behoeften op dwaalwegen gebragt. De bekrompene Godgeleerdheid der Rabbyncn , die zig* meestal met het plegtige, ja zelfs met beuzelingen, ophield, bleef te zeer flegts aan fommige geringe omftandigheden van de komst en het leeven van den Mesfias, hangen (*), dan dat zy waardige bevattingen van de natuur van zyn Ampt en Koningryk uit de fchriften der Profeetcn zou hebben kunnen ontleenen. Al het andere werd over 't hoofd gezien; — een afftammeling van David, een Koning, een Koningryk,— zonder eenige verdere aanmerking van hunne zedelyke en Godsdienftige behoeften, waren de geliefde onderwerpen hunner verwagting. Ingevolge hiervan werden alle de plaatfen , waarin een Verlosfer en Koning uit het Hamhuis van David beloofd werd, ylytig geleezen, — dog andere uitzigten, offchoon niet minder een gedeelte der befchryvingen van die verlichte mannen, aangaande het Ryk van den Meslias, uitmaakende, inzonderheid dc afbeelding van het zedelyke karakter , de hervorming en de.

lot-

(*) Uit die oorzaak kon het Sanhedrin de vraag -»an Herodes: waar de Mesfias geboren zou worden, "cbti'ftmaatig beantwoorden; maar zo de Koning hen )ver deszelfs ampt, lotgevallen en dergelyke byzonlerheden, gevraagd had, zou hst antwoord ellendig ^noeg geweest zyn.

Sluiten