Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a )

zoude gekomen zyn van dj/.ulken, welke, uit hoofde van heur kunde aan zoortgelyke natuurlyke Verdediging van de handelingen der Patriotten, hunne Vrienden, —— decze niet nodig" hadden. Ik heb het daarom liever willen laten rusten tot een gelegener tyd, om 'er dan mee? nut mede te bewerken.

Deeze tyd is fpoediger opgedaagd dan ik my had durven voorftellen. Het gunftig oogenblik is reeds verfcheenen, waarin ik het zelve, met alle vrymoedigheid, na het nogmaals nagezien en verhelderd te hebben, aan het denkende en leezende Publiek, en byzonder aan de Vrienden van het voorige Beftuur, ter overweeging kan aanbieden; op dat zy, welke, uit onkunde aan de waare Rechten van den Burger, de Oppofitie der Patriotten ia 1787 veroordeeld hebben en, uit vooringenomen¬

heid met dat beftuur, aan demishandelingen dier vernederde Patriotten, door de heerfchende party, geen geloof hebben durven flaan, nu Verlichting mogen bekomen omtrent de gronden der bedryven, en de Verdediging van de vooitduürende gedragingen deezer, in hunne oogen, landbedervende en onlustvoedende Keezen ; daar uit 'deeze Proeve moet blyken, dat die Patriotten zo veel tot hunne verfchooning van Straffen, en aanfpraak op eene algemeene Amnestie althans voor hun hadden , dat de Vervolgingen ten hunnen opzigte het kenmerk van wraaklust en onmedogenheid met zig voerden.

Hoewel nu, door de groote verandering van zaken, en de gefteldheid der tegenwoordige provifioneele Regeeïïng, 'er Stellingen en Vragen in voorkomen, welke thans van zo veel aangelegenheid niet zyn als onder de voorige organifatie van Regeering ; zo blyven 'er echter nog a! een genoegzaam aantal over, welke nu en ten allen tyde nuttig , en daarom de aandagt van Burgers en Be* ftuurers wél waardig zyn — en uit dien hoofde de Publiciteit nog verdienen: al ware het dan ook voornamelyk, om te doen zien , dat alle de voorige Staaten,' maar inzonderheid die van Vriesland, de vernederde Patriotten meer hebben vervolgd om haar eigen hoogmoed en %'riakzugt te voldoen, dan om de rust, vrede en eensgezindheid, te doen herleeven, welke zo hoognoodig is om ons Land te beveiligen voor buitenlandsch geweld, en inwendig te doen bloeijen; — daar elk Leezer vry önderftellen mag, dat zulke fpreekende redenen als hier

in

Sluiten