Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 141 )

ting van zuivere Godsvrees, — die vuurig is in het verheffen der Goddelijke liefde in Christus , maar ook, met levendigheid en een geheiligt gevoel, de mogelijkheid fchetst, om, door Gods geest geholpen, de zaligmakende genade Gods ten leven te kunnen aanneemen, — die den mensch, als een zedelijk onvermogend fchepzel, doch ! met voorbehoud zijner redelijkheid, om keuze te kunnen doen tusfchen goed en kwaad, aftekent, — die Jezus als de waaragtige God en het eeuwige leven eerbiedigt, en tevers hem voorftelt als zulk een perfonagie, die, ons in alles is gelijk geworden, uitgenoomen de 2onde. — Die erulTig het Ieerftuk der verzoening predikt, maar niet minder die heilzaame les de harten zoekt in te drukken, datjezus een voorbeeld , van deugdt is en men zoo moet zoeken te wandelen, als hij gewandelc heeft, en wat des meer zij. — Deze raadt deele ik ulieden, met een hartelijk gevoel derzelver gewicht, welmeenend mede, volgt hem in , en voorzeker dan zal het ulieden welgaan. — Edoch! kunt gij lieden hem niet, meteen goed vrugtgevolg, involgen, alsten waare er nog meerdere opofferingen uwer tijdelijke middelen tot dat einde moesten gefchieden, dan reeds plaats gehad hebben, laat dit geen zwarigheid baaren; daar aan het eeuwigbehoud uwer onfiervelijke zielen en de godsdien-

lli£e

Sluiten