Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 > ,

duurt. En wanneer wij eens 't geluk zullen mögèii hebben, dat de thans plaatshebbende Provifioneele Reprefentatie van het Volk van Holland, en zo me-* de van de Provifioneele Reprefentatien van al la de Provinciën van het nog tegenwoordig fubfifteerend Bondgenoodfchap, eens zullen afgewisfeld en vervangen worden, door eene Volledige BataafTche Re-" prefentatie; alsdan zal het aan de Bataafiche Nationaale vergadering Haan, om irt den naam van h'et Bataafiche Volk, ten deezen zodanige nieuwe of andere fchikkingen te beraamen , als zij naar haare wijsheid nodig oordeelen zal. Maar tot zoo lange als dat dit gebeuren zal, moet het wetgevend gezag van de vergadering der Provifioneele Repreferttanten des Volks van Holland, van alle'de Ingezeetenen deezer Provincie en van de genoemde Reprefentanten zelven, als Burgers aangemerkt, gehoorzaamd worden; zonder dat wij daar door meenen uittefluiten die verbeeterin? der Reprefentatie Van de Hollandfche Natie, naar welke wij integendeel zeer hartelijk verlangen, en waartoe we dagelijks ernftig werkzaam zijn, niets meer wenfchende, dan dat alle de Burgers van Holland daartoe met ons medewerken.

Hier mede, Zeer geagte Medeburgers! hopen wij aan alle uwe fchrupules voldaan te he'bberi, "Wij willen u uwe vrijheid, in het veranderen vart uwen ftedelijken Eed, niet betwisten, nog u de inwendige voldoening benemen, welke gij betuig* te hebben wegens uwe terugkomst van uwe voorige vergisfing; doch al waare het fchöon, dat de vergadering der Provifioneele Reprefentanten vafi het Volk van Plolland in uwe óogen minder wijss Ca efl

Sluiten