Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 LEERREDEN.

die maand , hun antwoord gaven ; deeze voorftellingen liepen voornaamlyk over het onderling verdeelen der Predikbeurten , en het cpenftellen van den Tafel des H, Avondmaals , aan wederzydfche Ledemaaten, met dat gevolg, dat men over en weder predikte, en de Leden van beide Gemeentens met elkander de Gemeenfehap des Avondmaals begonden te onderhouden. Dan het bleef hier by, tot dat, in den jaare 1684 , op den 2den February een nader ontwerp van Vereeniging , van de Vlaamfche zyde, werd overgegeeven. Waar over , des anderen daags, de geheele Dienaarfchap, in de Noord vergaderd , wel geraadpleegd, maar weinig beflootcn heeft, cn fchoon men in dit jaar, meer dan eenmaal, hierover handelde, werd nochthans, uit hoofde van verfchillende inzichten, niets gevorderd.

Men liet evenwel dit heilzaam werk niet vaaren; de Waterlandfche Dienaarfchap, aan de Westzyde, vond in 1685, 22 February , goed,aan de VlaamfcheDienaaren voor teftellen, om hunne Broederfchap, met hen geconjim-. geerd, particulier aan hunne Huizen te bezoeken, 't welk nochthans, van de zyde der Vlamingen , belcefdclyk, werd afgellaagcn. Des niettegenftaande werd de Vereenigings onderhandeling hervat; de Leeraars en Dienaars der Waterlandfche Gemeente te Zaandam , woonendc te Westzaandam , beflooten eerst afzondcrlyk te handelen met de Opzienderen der Vlaamfche Gemeente, en vervolgens ook gefamentlyk met de Dienaaren der Waterlandfche Gemeente, woonende tc Oostzaandam,.

en.

Sluiten