Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDEN.

33

vind, dat wel, op den iode« July van dat Jaar, van wegen dezelven, een antwoord is mgcbragt, echter zonder eenig gevolg, zo verre my gebleeken is.

Al ras na dat de vereenigde Gemeente tot ftand gekomen was, maakte men niet alleen eenige fchikkingen op het gemeentelyk beltier, en beraamde eene orde op hetzelve, (1687,den l'3den November,) maar het eerfte voorwerp der Deliberatiën van het nu gecombineerd Collegie, betrof het onderhoud der Arme Ledematen, en dat der arme Weezen, van Doopsgezinden, onder deeze Gemeente als Ledemaaten forteerende. —• Van deeze laatfte overweeging, maak ik byzonderlyk gewag,om dat dezelve een zeer aanmerkelyk gevolg gehad heeft, gelyk zo aanftonds blyken zal. lmmers in Mey (den i3de") des Jaars 1688, wierd reeds bellooten het gewezene Vlaamfche Predikhuis, voor eerst, bekwaam te maaken tot een Pakhuis, en het daarna, de nood het vereifchende, tot een Weeshuis te fchikken; dewyl men toen reeds zag, dat dc Opvoeding der Wcezen, die hier en elders, wel zo veel mogelyk, by Leden der Gemeente, befteed werden, in veelen opzichte, gebreklyk was; doch de tyd was, toen nog, niet gcbooren, om dat heilzaam werk ter uitvoer %c brengen; hoewel men hetzelve niet uit het oog verloor, want in 1699, (5 Maart) 'kwam het weder in overleg een Weeshuis te ftigten, en daar toe vryheid van Excyns te verzoeken. — Ondertusfchen gebeurde het, dat deLutherfcheGemeente alhier,die reeds, zedcrt 1642, eenen Predikant gehad, en haaC ren

Sluiten