Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD, xxvu

twintig Throonen: gelyk aan de Twaalf Apostelen werd belooft te zullen zitten op Tivaalf Throonen oördeeiende de Twaalf Gejlachten Israëls. Wat dit beteekent. Bladz 347

Wat de reden is dat de Ouderlingen goude Kroonen op baare hoofden hadden , en de Vier Dieren ni.t, die nogtans nader by het Lam geplaatst waar en. - - - 34 &

De befcbryving der Gedaanten van deze Dieren , komt overeen met die van de Cherubim Ezech. I. Dit Gezichte en de tydt wanneer de Propheet hetzelve zag, kan veel licht daar aan geven, 349

De Propheet had dit Gezichte in het derligfte Jaar. Akn weet niet wel te bepaalen van welk Tydtftip dit moet gerekent werden. Van dat Gezichte te rug tellende, komt men op bet achtiende Jaar van Jofias regeering, wanneer het Wetboek gevonden wierd. - - ibid.

Jn dat zelve Jaar wierd ook door Jafias de Godsdienst op eene zeer plechtige wyze her (lelt. Werd in 't breede overwogen welke van beide die gebeurtenisfen de gezmgiigfte zy , en men dierhalven voor dat tydtpunt te houden heeft. 35c

Of dit Wetboek den geheelen Pencateuchis, and.rs gezegt, de vyf Boeken Mofes -> bevatte, ibid,

Bejluyte dat het 't Boek Deuteroliomium alleen zy geweest, om verfcheiden redenen daar van gegeven , en gevolglyk dat alle de vyf Boeken Mofes niet verloren geweest zyn. - 355

Dat het Boek Denteronomium alleen voor bet aan-

Sluiten