Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. xxix

den anderen kant eiken Verteerer in ftaat te ftellen, om gebruik te kunnen inaaken van den vlyt van zynen medemenfch, zonder buiten gewoone kragten daartoe te belleden. De Ver* teerer kan, zonder welluft, gemakkelyk leven , en de Eunftenaar egter een goed middel van beftaan hebben.

Deeze oogmerken kan men alleen bereiken, wanneer een ieder zyne waren voor den zelfden prys verkoopt, eene onbepaalde vryheid geniet, en dezelfde regten in het kopen, en verkopen, neett, en dus, is de geringite handelaar, en opkoper, de geringfte omzwervende Jood, die ruwe ftof van den Landman by den Kunften aar, of de bearbeide ftof van den laatften by den eerften brengt, van zeer veel nut tot bevordering van den Landbouw, der Kunften , Handwerken, en Koophandel in het algemeen. Ten voordeele van den Landman doet hy de ruwe ftof zyne waarde behouden, en ten nutte van den Kunftenaar, en tot verbetering der kunft, zoekt hy de voortbrengzels der Induftrie in alle winkels te verfpryden, en die zaaken, die tot meer gemak voor het menfchdom ftrekken, van meer gebruik, en algemeener te maken. De geringfte handel dryvende Jood is in zulk een opzigt niet flegts een Ver. teerer, maar een nut Inwooner (ik durf niet zeggen Burger) van den Staat, een wezentlyk Voortbrenger. Men werpe my niet tegen, dat ik een par-

tydi-

Sluiten