is toegevoegd aan uw favorieten.

De verlossing der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 43. >@.

êe Monarchie: de Priefters van andere Natiën bidden God alleen voor den welvaard van bun eigen Folk in bet byzonder; maar de Hogenpriefter bid voor bet welzyn, en den voorfpoed van de gebeele waereld : en in het boek van de Offerhanden zegt hy pag. 836: Eenige offerbanden worden voor ons Volk, eenige voor betganfc.be menfcbelyke geflagt, gedaan. Want de twee dagelykfcbe offerhanden, namelyk bet morgen, en avond, offer, gefcbieden ter verkryging van goede dingen, welke God, het boogftegoed, aan bun op deeze ' twee gedeelten van den dag verleend.

Josephus fpreekt in zyn tweede boek tegen Apion ook op eene foortgelyke wyze : Wy offeren, en bidden tot God, voor eerft voor bet welzyn, en den voorfpoed der-gebeele waereld, en daarna meer in let byzonder voor ons zelven, dewyl, naar onze meening , een Gebed, dat eerft in bet algemeen 3 en naderhand meer in bet byzonder gedaan word, Godg veel aangenamer is: welke woorden ook wórden aangehaald door Eusebius van Cmfarea in zyne Praparatio Euangelica lib. 8. cap. 2.

10. Daar geene uitwendige, en ftoffelyke, grootheid beftendig is; zoo heeft ook de Tempel zyn tydperk gehad, en met het Paafch-lam: hadden ook alle andere offerhanden een einde; doch in plaats van dezelven hebben wy tegenwoordig gebeden , volgens het geen voorzegd is door Hosea capt 14. 3. Wy zullen betaalen de varren onzer lippen. En wy bidden God dagelyks drie maal: Vervul, 0 Heer, de gebeele waereld met uwen zegen, want alle fcbepzelen zyn bet werk uwer banden; gelyk gefchreven ftaat Pfalm 145. 9. De Heere is aan allen goed, en zyne barmbertigbeden zyn over alle zyne werken.

11.' Ja