is toegevoegd aan uw favorieten.

De verlossing der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigt tot zyne wederkeering, en wooning in xyrt éigen land, beloofd heeft, volgens het geen men aangeteekend vind door Daniël cap. 12. 7. En, als by zal voleindigd bebben te verjtroijen de band des byligen Volks, zullen alle deeze dingen voleind voorden. Daar nu onze verftroojing allengskensohder alle Volkeren zal plaatshebben, gelyk gefchreven is DeUtr. 28. 64., van bet eene einde der aarde tot aan bet andere einde der aarde; ben ik van gedagten , dat door bet einde der aarde dit Eiland bedoeld word: en het is my onbekend, pf God, die dikwyls door natuurlyke middelen werkt, my tot volbrenging van zyn werk gefchikt, en verkozen heeft?

Hierom keer ik my met dit verzoek vol yver toe de Engelfcbe Natie, wenfeh dezelve met de beroemde vryheid,en den gelukkigen vrede, die zy tegenwoordig geniet,: geluk, en draag myn boek, ten tytel voerende De Hoop van Israël op aan het eerfte Parlement, en aan den Staatsraad, ook maak ik teffens hit oogmerk , waartoe zy my zeer gunftig eenen pas zonden, bekend. Vervolgens heb ik my gewend tot het tweede, het welk my eenen anderen zond: maar ter dier tyd kon ik myne reis niet dadelyk onderneemen, want myne aabeftaanden, en vrienden , die de in elkander geviogte verwisfelingen, en veranderingen der dingen hier op aarde , in overweegirg namen, omhelsden my* en verzogten op het allerfterkft, dat ik hen niet zoude verlaaten, en hielden daarmede niet op, voor dat ik, door hunne liefde blyken gedwongen, beloofd had, nog eenigen tyd by hen te zullen blyven.

.Doch dit alles ongeagt was myn gemoed niet geruft, (het. is my onbekend , of dit misfehien door een byzonder beftuur van de Goddelyke voorzienigheid gefchied is) voor dat ik wederom een

on-