Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE OPVOEDING. £7

Wel zo ! eet de flyve , de ftrakke, de pedante Mifs Bridget aan uwe tafel. 6! Ik geloof dat zy nu nog trotfcher is. Zegt zy nog zo dikwyls, ik ben verwondert! met dat yskoude fteeds in de plooi ftaande gelaat, waar op de? verwondering nimmer vat kreeg? Maak haar echter myn compliment. Zy zal hier zeker over verwondert zyn: maar ik wil volftrekt vrede met haar maken; want ik wil bemint zyn van yder" die by of omtrent u is.

Voor ik deezen fluit moet ik u iets vertellen 4 dat u zeker ftof tot peinzen geven zal. De Ridder D*** en de Graaf C***, hadden" Voor veertien dagen onder het fpelen een klein verfchilletje dat geen gevolg hadt. Ik foupeerdc des anderen daags by de Schoonmoeder van Mevrouw d'Ostalis; het gezelfchap was groot; men fprak van dit geval. Verfcheide Dames Waren zeer verwondert, dat de Ridder niet gevo°ten hadt. Mevrouw de Senanges, gy kent' hare fchrille heefche ftem en voorkomen, riep' dat dit vreemt, ongehoort was, en dat, zo de Ridder haar Broeder, of haar Vriend was , hy hare gedagten weten zoude. Dit zeide zy tegen den Vicomtc de Blézac , die het niet opentlyk durvende toeftaan, glimlachte en een zeer dubbelzinnige houding aannam. Daar op ging1 men aan 't inluistcrcn, men verhaalde de historie nu geheel anders. Yder voegde er zyn

heren

Sluiten