Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 BRIEVEN OVER

woest ook die order, die wy moeten handhaven , zo veel immers mooglyk zy.

Locke wil, dat men, zo dra een kind zyne ftoutigheden bekent, het niet moet draden, maar pryzen; dit fchynt my niet redelyk. Als myn Meisje zich zelf over eene kleine verkeertheid beftraft, dan is zy met eene kleine vermaning vry, waar ik eenige goedkeuring over hare oprechtheid byvoeg; en ik prys haar vertrouwen in my. Zo zy alleen op myn onderzoek de waarheid zegt, dan draf ik haar naar gelang der misdaad. Zo zy my uit haar zelf eene grote ftoutigheid belydt, dan draf ik haar minder , dan wanneer ik die zelf ontdek. Wy komen uit de handen onzer Opvoeders met zo vele valfche denkbeelden, dat wy de kennis der Waereld nodig hebben, om die te zuiveren. Zo men ons wel opvoedde, dan zouden wy die lesfen alleen te volgen hebben. Maar nu, nu komen wy naauwlyks in de Waereld, of zien, dat verre het grootde deel der zedekunde, die men ons inboezemde , valsch , of zeer vergroot is. Deeze ontdekking is ons gemakkelyk , want nu houden wy alle grondregels voor valsch, en men geeft zich onbezorgt aan zyne driften over. Als een kind, dat u zyn kwaad belydt, lof in plaats van.draf ontfangt, dan is 't zeer natuurlyk, dat het hier uit opmaakt: men mag ongeftraft kwaad doen, als

men

Sluiten