Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* BRIEVEN OVER

Duif, hadt weinig trek om naar het Bal te gaan; en hare Toque, haar hoog kapzel a la confideration , én haar kleed , met bloemen verfiert, fchenen haar geene zeer gepaste uitrusting om te dansfen. Toén zy gekleet was , bragt ik haar jn eene zaal, daar wy Mevrouw d' Ostalis en eenige perfonen, die by ons gegeten hadden, by elkander vonden." Elk zei, dat zy fraai gekleet, maar niet dat zy mooi was. Mevrouw d' Ostalis nam het woord en zei: Adele is nu het geen men wel gekleet noemt; ; maar vindt' gy niet, dat de witte Levite, die zy alle daag draagt, haar veel beter ftaat dan deeze öpfchik ? Dit (temden wy alle ook toe; als ook, dat eene keurige eenvoudigheid de bevalligheden het meest in den dag ftelt. Deeze aanmerkingen deden het kind .nog veel te onyreder zyn met haar Bal-kleed. Zy klaagde zeer , dat die koperdraden, die'bloemfestoenen vast waren, haar knelden ; dat zy met die panier niet te'regt-kon; en dat haar Kapzel haar verfchrikkelyke hoofdpyn veroorzaakte. In 't midden van al dat verdriet,floeg het vyf uuren, en wy vertrokken. Dezydkamer doorgaande, hieldt Brunèl ons een oogenblik op, om Adele te bekyken; maar naauwlyks zag hy haar, of hy keerde zich, wel,hartig lachende, van haar af. Adele, wat onthutst, vroeg hem de reden van zyn gelach. Vergeef bet my, Mejuffrouw, zei Brunei; maar het is

om

Sluiten